Про міський бюджет на 2019 рік

РІШЕННЯ

третього засідання десятої сесії

Галицької міської ради сьомого скликання

20 грудня 2018 року                                                                                                                №168

Про міський бюджет на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про державниий бюджет на 2019 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету №94 від 19.12.2018р. та пропозиції депутатів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2019рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 14500000 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 12000000 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету 2500000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 14500000 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 10978000 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 3522000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 1022000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 1022000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 5000 гривень, шо становить 0,045 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 223500 гривень, що становить 0,019% відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення в сумі 14500000 гривень.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення в сумі 635000 гривень.

4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 3230000 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших бюджетів;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, які передаються з іншої частини міського бюджету;

7.Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

8.Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 69/1Бюджетного кодексу України, а також субвенції, що передаються з інших бюджетів;

2) у частині фінансування є надходження, які передаються з іншої частини міського бюджету;

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

10.Надати повноваження міській раді щодо одержання позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Розпоряднику коштів міського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановлених Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо;

5) на виконання вимог ст.51 Бюджетного кодексу України та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) утримувати штатну чисельність працівників міської ради  лише у межах фонду оплати праці, затвердженого сесією міської ради та не приймати рішень щодо збільшення штатної чисельності працівників цих установ у порівнянні з фактичною їх чисельністю на кінець 2018 року.

12.Надати право міській раді за погодженням з постійною планово-бюджетною комісією (Чуйко В.Т.) протягом 2018 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

13.Надати право міській раді при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.

додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14.Контроль за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію   з   питань   бюджету   соціально-економічного   і   культурного   розвитку   міста (Чуйко В.Т.).

Міський голова                                                                     О.Трачик